خانه / انگلیسی / کتاب ها / 504 / آموزش لغت underestimateبه معنی ‌‍: دست كم گرفتن، كم تخمین زدن،

آموزش لغت underestimateبه معنی ‌‍: دست كم گرفتن، كم تخمین زدن،

English VIP:
#Vocabulary #504_Words #Underestimate #U
????????????
? 504 Words – Lesson 10

✅ underestimate /ˌʌndərˈestɪmeɪt/ (v.) آن دِر اِستی مِیت

? underestimates /-s/ underestimating /-ɪŋ/ underestimated /-ɪd/

? See too low a value, amount, or rate.

? Syn: undervalue, belittle underrate, minimize, miscalculate

? Ant: overestimate, exaggerate, overrate

? دست كم گرفتن، كم تخمین زدن، كم بر آورد كردن، كوچك شمردن

? Examples:

✳️ I admit that I underestimated the power in the bulky fighter’s frame.
✳️ من اعتراف می‌کنم که قدرت بدنی آن رزمنده تنومند را دست کم گرفتم.

✳️ Undoubtedly the boss underestimated his employee’s ability to work hard.
✳️ بدون شک رئیس توانای سخت کوشی کارمندش را ناچیز شمرد.

✳️ The value of our house was underestimated by at least two thousand dollars.
✳️ قیمت خانه ما حداقل دو هزار دلار کمتر از حد برآورد شد.

✳️ Don’t ever underestimate the strength of this storm!
✳️ هرگز قدرت این توفان را دست کم نگیر.

✳️ No enemy should be underestimated.
✳️ هیچ دشمنی نباید دست کم گرفته شود.

درباره ی فاطمه رستمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *