خانه / انگلیسی / کتاب ها

کتاب ها

آموزش لغت tendency به معنی: گرایش، حرکت بسوی خاص، تمایل، میل، رغبت، جهت گیری، عادت، استعداد، آمادگی

آموزش لغت tendency به معنی: گرایش، حرکت بسوی خاص، تمایل، میل، رغبت، جهت گیری، عادت، استعداد، آمادگی،

توضیحات بیشتر »

آموزش لغت dread به معنی با ترس چشم انتظار چیزی بودن، وحشت داشتن از

آموزش لغت dread , ? با ترس چشم انتظار چیزی بودن، خیلی ترسیدن، خیلی ترساندن، ترسیدن از، ایجاد وحشت و ترس كردن، وحشت داشتن از، دلهره داشتن

توضیحات بیشتر »

آموزش لغت ignore به معنی نادیده گرفتن، اعتنا نكردن، محل نگذاشتن، توجه نكردن

آموزش لغت ignoreبه معنی ? نادیده گرفتن، اعتنا نكردن، محل نگذاشتن، توجه نكردن، ناديده‌ پنداشتن‌، چشم‌ پوشيدن‌، رد كردن‌، بي‌ اساس‌ دانستن‌، برسميت‌ نشناختن‌

توضیحات بیشتر »