درس10

آموزش لغات درس 10 کتاب 504 درس به درس همراه با مثال های فراوان و ترجمه

آموزش لغت tendency به معنی: گرایش، حرکت بسوی خاص، تمایل، میل، رغبت، جهت گیری، عادت، استعداد، آمادگی

آموزش لغت tendency به معنی: گرایش، حرکت بسوی خاص، تمایل، میل، رغبت، جهت گیری، عادت، استعداد، آمادگی،

توضیحات بیشتر »

آموزش لغت dread به معنی با ترس چشم انتظار چیزی بودن، وحشت داشتن از

آموزش لغت dread , ? با ترس چشم انتظار چیزی بودن، خیلی ترسیدن، خیلی ترساندن، ترسیدن از، ایجاد وحشت و ترس كردن، وحشت داشتن از، دلهره داشتن

توضیحات بیشتر »